Nyheter

 • Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Örebro universitet ingår samarbete

  Under våren 2024 har Örebro universitet rättat en professur i socialt arbete. Tjänsten har tilldelats en person med bred kompetens inom nämndens verksamhetsområden, vilka är utbildning, arbetsmarknad och försörjning.
 • Ett Europa som står för sammanhållning och inte splittring

  Europaparlamentsvalet är ett av de mest betydelsefulla valen för vår gemensamma framtid i Europa. Valdeltagandet visar att många har gått till valurnorna för att göra något stort och framför allt göra sina röster hörda. För oss socialdemokrater är detta val särskilt viktigt, eftersom det påverkar så många aspekter av våra liv och det samhälle som vi vill bygga.
 • OpenArt får 800 000 kronor i en engångssatsning

  15 juni är det äntligen dags för OpenArt igen, den återkommande konstutställningen som sker utomhus och berikar vårt Örebro. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en tillfällig satsning på 800 000 kronor 2024 på OpenArt. Bidraget är till för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att besökarna även 2024 ska kunna uppleva en konstutställning med hög kvalitet och skapa inspiration, nya tankar och samtal som främjar demokratin.
 • Tillsammans skapar vi Kulturnatten

  Kulturnatten är en årligen återkommande kväll då staden fylls med kultur och upplevelser, prova-på verksamhet och workshopar. En gemensam manifestation för all den kultur som sker dagligen i Örebro! Örebro kommun har ett övergripande ansvar för Kulturnatten och tillsammans med alla deltagande aktörer fyller vi staden med kulturupplevelser den 25 oktober.
 • Två nya reservat bildas för att säkra grönområden och förvalta ett unikt arv

  Kommunfullmäktige har beslutat att två nya natur- och kulturreservat ska bildas i Örebro kommun. Det är naturreservatet Löreskogen utanför Glanshammar och kulturreservatet Kilsbergstorpet Hyttebacken.
 • Örnsroparken – en fantasifylld lekpark för alla åldrar

  Den 29 maj invigdes Örnsroparken. Det är en stadsdelsnära park som rymmer allt från utegym för seniorer till rutschkanor för de yngre.
 • Anton Johansson tar tillfälligt över som ordförande i Kultur- och Fritidsnämnden

  Kultur och fritidsnämnden får temporärt en ny ordförande. Bakgrunden är att nuvarande ordförande Madelene Spinord Semenets går på föräldraledighet. Enligt regelverket får en politiker inte vara föräldraledig och samtidigt ha kvar sitt uppdrag.
 • En veteranminnessten upprättas i Harald Forss park

  Sverige har i drygt 60 år medverkat till fredsbevarande insatser i världen. Cirka 80 000 svenskar, både civila och militära, har under FN-flagg deltagit i olika internationella insatser. Uppdragen har godkänts av världssamfundet och/eller svenska staten. Dessa definieras som utlandsveteraner.
 • Att rösta är att stå upp för alla människors lika värde och rättigheter

  Vid det här laget är det svårt att ha missat att valet till Europaparlamentet (EP) står runt hörnet. Kanske har du redan bestämt dig för vilket parti du ska rösta på. Kanske har du bestämt att inte rösta alls. Det ändrar inte faktumet att din röst är viktig – och är avgörande för någon annans rätt till ett inkluderande liv de nästkommande fem åren.
 • Fiske är populärt och uppskattat av många.

  Nu har 200 kilo regnbåge äntligen släppts i Svartån. På grund av tidigare års sjukdomar bland fiskodlingarna har det de senaste åren blivit allt svårare att få tag på fisk. Nu kan örebroarna ha lyckan att få en regnbåge på kroken i Svartån ännu ett år.
 • Två nya programinriktningar på Örebros gymnasieskolor

  Två nya programinriktningar startar på två av Örebros gymnasieskolor från och med hösten 2025. På Virginska gymnasiet startas inriktningen Juridik på Ekonomiprogrammet och på Karolinska gymnasiet startas inriktningen Naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Idag erbjuds endast inriktning Ekonomi vid Virginska gymnasiet och endast inriktning Naturvetenskap vid Karolinska gymnasiet, medan Rudbecksgymnasiet erbjuder bägge inriktningarna på båda programmen.
 • Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

  Örebro kommun står inför en spännande och avgörande period, där majoritetens budget för 2025 markerar en tydlig prioritering av både utbildning och trygghet. Det kan vi göra utan att göra avkall på det som gör Örebro till en av Sveriges mest attraktiva tillväxtkommuner för både invånare, turister och ett växande och utvecklande näringsliv.
 • Ny utredning om möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Nu vill vi utreda möjligheten att flytta Södermalmhemmets verksamhet till nya Skebäcksgården.
 • Nytt namn på Sörbyskolan blir Drakenbergsskolan

  På Grundskolenämnden den 23 maj föreslår majoriteten att Sörbyskolan byter namn till Drakenbergsskolan. Bakgrunden till namnbytet är beslutet om sammanslagningen av grundskoleenheterna Sörbyskolan och Sörbyängsskolan som från och med läsåret 2024–2025 ska utgöra en ny skolenhet i Sörbyskolans lokaler.
 • EU-valet handlar om säkerhet och demokrati

  Svar ... till ”Trött snart fd välfärdsarbetare” (NA 26 april).  Signaturen ”Trött snart fd välfärdsarbetare” skriver att hen eventuellt tänker avstå från att rösta i EU-valet den 9 juni på grund av besvikelsen efter det senaste kommunvalet. Det tycker jag inte att du eller någon ska göra.
 • Näringslivsprogrammet pekar ut riktningen

  Vi vill främja både en hållbar samhällsutveckling och skapandet av arbetstillfällen. Med det reviderade Näringslivsprogrammet vill vi sätta riktningen och den önskvärda utvecklingen för alla delar av kommunkoncernen vad gäller näringslivets förutsättningar för fortsatt tillväxt och hållbar utveckling.
 • Därför är det viktigt att bevara första maj

  Varje år samlas människor runt om i världen för att fira första maj, en dag som symboliserar arbetarklassens kamp för rättvisa och solidaritet. Men i en tid av förändring och utmaningar kan det finnas en frestelse från högerpolitiker att ifrågasätta vikten av denna tradition.
 • Vi spetsar till arbetet mot hemlöshet

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för alla. Genom lägesbilden och kartläggning kommer kommunens arbete mot hemlöshet säkra ett långsiktigt och metodiskt arbete, som ger förutsättningar för att ge trygga och jämställda insatser mot hemlöshet.
 • Nu öppnar vi ytterligare ett “nattis”

  Nu öppnar förskolan Norrstjärnan upp för barnomsorg på obekväm tid. När Förskolenämnden 2023-08-22 beslutade att avveckla den pedagogiska omsorgen gavs även ett uppdrag i att utveckla antalet platser i kommunal omsorg på obekväm tid. För att möta upp det ökade behovet av platser kommer därför förskolan Norrstjärnan öppna upp sin verksamhet för barnomsorg på obekväm tid. Förskolan Norrstjärnan kommer från augusti 2024 ha kväll-, natt- och helgöppen barnomsorg, även kallat nattis.
 • ”Alla har rätt att utöva sin sport på sina villkor”

  Parasportverksamheten och dövidrotten får pengar genom ett nytt bidrag som kom till genom bidragsöversynen som beslutades 2022. Det är ett bidrag som är avsett för att stödja idrottsföreningars verksamhet inom dessa områden.
 • Ny gång- och cykelbro mellan Strömsborg och Hästhagen

  Karlslundsområdet är under utveckling. De senaste åren har bland annat flera badplatser anlagts, ridanläggningen utvecklats och området kring Hästhagen har tillgängliggjorts. Även Strömsborg har de senaste åren genomgått en stor förändring, för att åter bli ett café och populärt utflyktsmål. Nu tas nästa steg i utvecklingen: en ny gång- och cykelbro över Svartån, mellan Strömsborg och Hästhagen.
 • Örebro kommun växlar upp i klimatarbetet

  Idag har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutat om ny klimatstrategi för kommunen. Den nya klimatstrategin innebär att kommunen växlar upp och spetsar till styrningen på flera områden i syfte att nå klimatmålen. Nya arbetssätt införs för att få till den omställning som behövs och för att genomsyra hela organisationen i högre grad. För att nå klimatneutralitet så är ett viktigt budskap i den nya klimatstrategin att kolinlagring behövs i högre grad i syfte att binda in och lagra koldioxid.
 • ”Snacka Örebro!” – En dialog på hjul

  Nu lanserar Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett nytt koncept för dialog med invånare i Örebro kommun. “Snacka Örebro!” – konceptet består bland annat av en husvagn som kommer ge nya möjligheter till dialog med örebroarna – i bostadsområden och på andra platser där örebroarna befinner sig.
 • Ny könskorrigeringslag

  Idag vid klockan 16 har riksdagen beslutat att rösta ja till den nya könskorrigeringslagen. Det här är ett litet, men viktigt steg, åt rätt håll.
 • Extra engångssatsning för att stärka upp förskoleenheter

  För att möta upp de behov som finns gör Förskolenämnden en engångssatsning till ett antal förskolor i Örebro kommun. Förskolor kämpar med olika utmaningar och i grund och botten handlar det om att jämna ut förutsättningar på ett mer likvärdigt sätt.
 • Nu satsar vi på utökade sommaraktiviteter för seniorer!

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att utveckla sommaraktiviteter för seniorer med målet att nå fler målgrupper och arbeta närmare ute i kommunens olika bostadsområden fortsätter arbetet mot ofrivillig ensamhet och social isolering hos äldre.
 • Hjälmarlandskapet föreslås bli biosfärområde

  Örebro kommun tar nu ytterligare steg i utvecklingen av Hjälmaren genom att föreslå att landskapen runt Hjälmaren ska bli Sveriges nästa biosfärområde.
 • Nu invigs bron vid Lindbacka bruk

  Arbetet med den nya bron till bruksområdet Lindbacka är nu färdigt och invigs idag den 10 april klockan 10:00.
 • Grundskolenämnden föreslår att återuppta renovering av Wallerska skolan

  På Grundskolenämnden den 17 april föreslår majoriteten att återuppta den pausade renoveringen av Wallerska skolan F-6. Skolan är i behov av renovering för att lokalerna ska vara ändamålsenliga för skolverksamhet. Futurum fastigheter har tagit fram en förstudie och sedan genomfört en projektering som lett till förslag att skolans befintliga hus A rivs och en ny byggnad uppförs. Övriga byggnader ska genomgå ROT-renoveringar, vilket även omfattar storkök och matsal.
 • Vi svarar upp mot industriföretagens behov

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden startar Industritekniska programmet med inriktning Produkt och maskinteknik, vid Tullängsgymnasiet.
 • Lokal energidelning ska inte beskattas

  De solcellsanläggningar som fastighetsägare ska installera på sina fastigheter i Tamarinden ska anses som enskilda installationer och den elenergi som delas ska inte beskattas meddelar Skatterättsnämnden. Det är ett avgörande besked för en hållbar stadsutveckling med fler klimatsmarta stadsdelar som Tamarinden i Örebro och nationellt.
 • Användning av trygghetskameror på Örebros kommunala gymnasieskolor

  Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för att trygghetskameror etableras kring de kommunala gymnasieskolorna. Användningen av trygghetskameror (som Örebro kommun valt att kalla det) är idag betydligt mer utbrett nationellt än för 5–10 år sedan. Det gäller både tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga kameror.
 • Grundskolenämnden satsar på ökad simkunnighet

  På Grundskolenämnden den 21: a mars föreslog majoriteten en satsning på 500 000 kr för ökad simkunnighet i grundskolan och den anpassade grundskolan. Under en längre tid har simkunnigheten, bedömd av badhusen, minskat och många elever har haft begränsad tillgång till simundervisning under pandemin.
 • Kilsbergen ska bli Mellansveriges mest attraktiva friluftsområde

  Tillsammans med civilsamhället och näringslivet ska Kilsbergen utvecklas till ett av Mellansveriges mest attraktiva friluftslandskap. Det är visionen i den nya Viljeinriktningen för friluftsliv och turism i Kilsbergen som tagits fram tillsammans med andra kommuner och aktörer och som antogs av kommunstyrelsen tisdagen den 12 mars.
 • Samhället måste ta kontrollen över gängbrottsligheten

  Gängvåldet skakar Sverige i grunden och dess hänsynslöshet drabbar människor i hela landet. Oskyldiga liv släcks i en våldsspiral som samhället tappat kontrollen över. Hundratals svenskar lever i omedelbar fara, andra oroar sig för nära och kära eller är förtvivlade över vart Sverige är på väg. Politiker från alla partier har ett ansvar att lägga enkla lösningar och billiga poänger bakom sig. Att ensidigt fokusera på ett perspektiv – oavsett om det är knark, invandring eller ekonomiska klyftor - kommer aldrig att lösa problemen.
 • Efterlängtat klartecken för Örebros nya, energismarta stadsdel Tamarinden

  Energimarknadsinspektionen har meddelat att det planerade ledningsnätet i Tamarinden är beviljat undantag från kravet på nätkoncession. Beskedet är ett stort steg i utvecklingen av Örebros nya stadsdel, eftersom det ger klartecken för delning av energi inom och mellan fastigheter – något som också förändrar förutsättningarna för energismart byggande i hela Sverige.  
 • Planer för framtiden - ny översiktsplan för Örebro kommun

  Nu påbörjas arbetet med en ny översiktsplan som ska vägleda och styra mot en hållbar utveckling av kommunen. Den nya planen beräknas vara klar att antas under 2026.  
 • Nu stärker vi upp HBTQI+ kompetensen inom äldreomsorgen!

  Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för våra äldre. Genom att öka personalens kunskaper inom HBTQI skapar vi förutsättningar för att ge en trygg och jämställd äldreomsorg för våra äldre.  
 • Viktigt steg för Örebros utveckling

  Utbyggnaden av Törsjöterminalen som initierades redan 2016 är ett stort och viktigt infrastrukturprojekt för såväl kommunen, regionen som för Sverige.

  Förvaltningen har nu presenterat ett förslag till detaljplan för området vilket tar oss vidare i planprocessen och möjliggör omlokalisering av företag från centrum till Törsjö.

  Detaljplanen ska behandlas av bygg- och miljönämnden den 14 februari för att därefter tas vidare till kommunstyrelsen innan den slutgiltigt antas av kommunfullmäktige.

 • Generationsboendet i Almby kyrkpark vinner årets Byggnadspris

  Idag stod det klart att generationsboendet i Almby kyrkpark blir 2023 års vinnare av Byggnadspriset. Priset delades ut av Bygg- och miljönämnden på plats vid boendet i kyrkparken.
 • Ung & Punk vinner Kulturpriset 2023

  Ung & Punk kammar hem årets Kulturpris i kategorin Årets nykomling. De unga arrangörerna har på kort tid vitaliserat punkscenen och arrangörsledet i Örebro kommun som inga andra. Juryn vill med priset uppmuntra de unga arrangörerna att fortsätta utveckla och möjliggöra för både band och publik att mötas på och framför scenen och befästa Örebro som en musik- och livestad.
 • 370 000 till Fritidsbanken i Odensbacken

  Fritidensbanken i Odensbacken blir kvar ytterligare ett år. Under hösten 2023 meddelade föreningen ”Omställning Östernärke” att de hade svårt att fortsätta driva Fritidsbanken. Det såg ut som att Fritidsbanken i Odensbacken behövde läggas ner. Därför har ett ordförandebeslut tagits om att ge ett bidrag på 370 000 kronor. Pengarna ska gå till drift och hyra för att föreningen ska kunna fortsätta att bedriva verksamhet under 2024.
 • Vi ska snabba på klimatomställningen

  23 kommuner och sex nationella myndigheter signerade klimatkontraktet tillsammans med Viable Cities, den 8 december. John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande, signerade klimatkontraktet för Örebro kommun. Klimatkontraktet innebär att samtliga parter åtar sig att bidra till att öka takten i klimatomställningen.
 • Politiska satsningar inom grundskolan

  Grundskolenämnden använder pengar från planeringreserven för att stärka upp Fritidsbanken i Markbacken, påskynda Utbildning i hot och våld med inslag av PDV (pågående dödligt våld) för kommunens alla skolor samt möjliggöra att förstelärare kan delta på Matematik Biennalen 2024.
 • Örebro blir nytt hem för en tystad konstnär

  Örebro kommuns tredje fristadskonstnär har anlänt till Örebro. Sanaz Hakimi från Afghanistan är den första kvinnliga konstnären att få fristad i Örebro kommun. I sitt konstnärskap fokuserar Sanaz på bland annat Hazarernas kultur och situationen för kvinnor i Afghanistan generellt.