Vi tar gemensamt ansvar för framtidens Örebro

Örebro är en fantastisk kommun att bo, leva och verka i. Här vill företag etablera sig och växa. Här finns ett pulserande stadsliv, levande landsbygd och en handel som återhämtar sig snabbare än i övriga Sverige efter pandemin. Nöjeslivet blomstrar och mässor och stora konferenser förläggs här.

Vi har tusentals anställda som varje dag går till sina jobb inom kommunen för att utföra välfärdstjänster av hög kvalitet. Kvinnor och män med stor yrkeskompetens och erfarenhet bidrar till att göra våra verksamheter till de trygga och säkra miljöer de är för så många.

Samtidigt är utmaningarna och orosmolnen stora.

Örebro har länge haft alldeles för många elever som inte når målen i skolan. Otryggheten som många upplever i kommunen tar sig många uttryck. Handeln och bruket av narkotika i kombination med grov brottslighet skapar stora problem i delar av kommunen. Dessutom lever allt för många i relationer där våld och hot är en del av vardagen. Växande klyftor mellan människor och mellan olika delar i kommunen leder till att sammanhållning och gemenskap brister.

Tryggheten behöver öka i Örebro, som kommuninvånare ska du känna dig trygg på gator och torg och i det egna hemmet. Ett tryggt och säkert Örebro är grunden för det demokratiska samhället och möjliggör för fler att arbeta och bo i kommunen. Kommunen ska i ett tidigare skede och i större omfattning arbeta med förebyggande insatser för att motverka social utsatthet. Några konkreta åtgärder där vi vill att arbetet ska påbörjas under 2023 är att det ska införas ett narkotikateam och att det ska tas fram en åtgärdsplan för att Vivalla senast 2027 inte längre ska vara ett särskilt utsatt område. Målet är satt ännu högre, Örebro kommun ska inte ha några utsatta områden, riskområden eller särskilt utsatta områden.

Örebro är också en del av världen och i en orolig omvärld, med krig i vår närhet och en begynnande lågkonjunktur drabbas kommunen och vi som finns här både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Ränteökningar och inflation gör att den reala skattetillväxten minskar och kostnader för investeringar stiger snabbt. Säkerhetsläget gör också att kommunens beredskap och förmåga, samt roll i totalförsvaret, behöver stärkas.

Dessutom ser vi hur effekterna av klimatförändringarna också på allvar påverkar kommunen. Planer och beredskap för extrema väderhändelser påverkar kommunens arbete och planering i hög grad.

Med vetskap om att möjligheterna att hantera de utmaningar vi står inför kräver både handlingskraft och mod har Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet bildat en kommunledning efter valet 2022. Nu presenterar vi vår första gemensamma budget i en tid då behovet av ekonomiskt ansvar, men också behovet av konkreta satsningar, är stort. I och med denna budget presenterar vi de mål som vi vill ska vara styrande för Örebro kommun kommande mandatperiod, samt de uppdrag och inriktningar vi ger till nämnderna och bolagens styrelser för 2023.

Vi är överens om att styra kommunen genom en ekonomiskt tuff tid med både kostnadskontroll och medvetenhet om att prioritera de behov som är störst. Vi vill ta krafttag för att alla barn ska klara målen i skolan, för att tryggheten i Örebro ska öka och att vi fortsätta utveckla Örebro med klimatet och tillväxten i fokus.

Örebro kommun står starkt inför de tuffa år som väntar.

John Johansson, Socialdemokraterna

Anders Åhrlin, Moderaterna

Jimmy Nordengren, Centerpartiet

budget för Örebro kommun 2023