Valmanifest Strängnäs stift kyrkoval 2021

Två personer tittar glatt in i kameran och i bakgrunden är regnbågsflaggan.

GÖR EN VIKTIG INSATS FÖR DEMOKRATI, JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLDHET, RÖSTA PÅ SOCIALDEMOKRATENA I KYRKOVALET 19 SEPTEMBER

SOCIALDEMOKRATERNA OCH SVENSKA KYRKAN
Kyrkan ska finnas till för och vara öppen för alla – detta är en av grunderna i det vi kallar folkkyrkan. Oavsett vilken relation du har till kyrkan menar vi att alla medlemmar ska få delta på lika villkor och ha samma rätt till demokratiskt inflytande.

VI VILL DÄRFÖR SÄRSKILT ATT STIFTET:

 • ska främja en fortsatt utveckling av den öppen och solidarisk folkkyrkan, där en plats finns för alla.
 • ska arbeta aktivt för att de lokala enheterna ska ha en ändamålsenlig och hållbarorganisation samt så långt möjligt se till att församlingarna därigenom kan finnas kvar.

EN NÄRA OCH ÖPPEN FOLKKYRKA
Svenska kyrkan finns för alla i tider av oro, sorg och rädsla, men också i tider av glädje, skratt och gemenskap. I tider av oro behövs ett hoppfullt budskap. Vi socialdemokrater vill stärka det omfattande. I en mångreligiös kontext är det viktigt att Svenska kyrkan främjar en aktivdialog mellan olika trossamfund.

VI VILL DÄRFÖR SÄRSKILT ATT STIFTET:

 • ska främja församlingarnas arbete med att fira gudstjänst, bedriva undervisning, utöva diakoni och mission. Särskilt vill vi prioritera dopet och dopundervisningen.
 • aktivt ska bidra till att Svenska kyrkans roll i civilsamhället tydliggörs.
 • ska utveckla stödet till det ideella arbetet i församlingar.

SVENSKA KYRKAN – ETT FÖREDÖME SOM ARBETSGIVARE
Alla anställda i Svenska kyrkan ska ha en god arbetsmiljö. Vi vill att Strängnäs stift ska vara ett föredöme som arbetsgivare och erbjuda schysta villkor, relevant kompetensutveckling och god psykosocial arbetsmiljö.

VI VILL DÄRFÖR SÄRSKILT ATT STIFTET:

 • ska stärka sin egen och främja församlingarnas kompentens i uppgiften att vara en fördömlig arbetsgivare.
 • ska utveckla det förebyggande arbetsmiljöarbetet i stiftet.

 

KAMP MOT DISKRIMINERING – EN FEMINISTISK KYRKOPOLITIK
Svenska kyrkan har tagit många steg på vägen för att bli jämställd och icke diskriminerande men det finns fortfarande utmaningar kvar. Stiftet ska aktivt bidra i kampen mot diskriminering. Vår målsättning är att alla präster i stiftet ska vilja viga samkönade par.

VI VILL DÄRFÖR SÄRSKILT ATT STIFTET:

 • ska bidra till att alla oavsett bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, kön eller hudfärg ska behandlas lika i Svenska kyrkans verksamhet och alltid står upp mot rasism och religionsförtryck.
 • ska utveckla sitt arbete för att säkerställa att ingen diskriminering ska kunna förekomma i verksamheten och att motstånd mot prästvigda kvinnor upphör.
 • för egen del genomför processmodellen Regnbågsnyckeln för en mer inkluderande kyrka och viljan att arbeta aktivt för mångfald och öppenhet.

ETT TILLGÄNGLIGT KULTURLIV
En öppen folkkyrka riktar sig till alla delar av samhället, över generationer och genom olika skeenden i livet. Stiftet ska inspirera församlingarna at erbjuda en varierad verksamhet där barn- och unga sätts i fokus och deras kompetens, delaktighet och behov måste tas på allvar. Kyrkan har också ett stort ansvar att bevara, förvalta, förmedla och skydda vårt kulturarv. Hit hör inte bara byggnader utan även konst, musik och andra konstformer.

VI VILL DÄRFÖR SÄRSKILT ATT STIFTET:

 • ska stimulera den ideella kultur- och musikverksamheten och att kulturarvet värnas.
 • ska prioritera att barn- och ungdomsverksamheten i stiftet är avgiftsfri och görs tillgänglig för alla.