Vår Kyrkopolitik i Kvismare Församling 2022-2025

Bild på företrädarna i Kvismare

Valprogram för Socialdemokraterna i Kvismare församling 2022-2025

Erbjud våra konfirmander sommarjobb
Vi vill att de ungdomar som konfirmerar sig i vår församling erbjuds sommarjobb, i en eller flera veckor, samma sommar som de avslutat sin konfirmationsundervisning. Det blir en positiv upplevelse av kyrkan och vår verksamhet för ungdomarna, samtidigt som de ges möjlighet att sommarjobba i närheten av hemmet. Givetvis är vi öppna för att även andra ungdomar kan sommarjobba i vår verksamhet.

Församlingen som mötesplats i ett modernt samhälle
Vår församling skall vara öppen och åtkomlig för alla medborgare i vårt område. Vi skall erbjuda fler möjligheter att mötas, gärna över generationsgränserna. Det bidrar till ökad gemenskap och fördjupad förståelse för varandra. Vi skall även vara lätta att få tag i för de som bor här och som vill komma i kontakt med oss. Den moderna tekniken i kombination med traditionella kontaktvägar gör att vi blir lättillgängliga och så skall det vara.

Fritidsaktiviteter för våra äldre ungdomar
Vi vill öka möjligheterna för våra äldre ungdomar att träffas och umgås. Ungdomarna som är i konfirmationsåldern och uppåt behöver ha en samlingsplats. Där kan vår församling finnas till för att försöka möta de behov och önskemål som finns.

Sysselsättning för våra unga vuxna
De unga vuxna som finns i vår församling och är utan arbete, vill vi undersöka om vi kan erbjuda sysselsättning av något slag. Vi vill att de unga församlingsborna skall kunna, via arbetsförmedlingen eller andra, arbeta inom våra verksamheter istället för att vara arbetssökande, gärna med arbetsuppgifter relaterade till hållbar utveckling och klimatfrågor. Arbetslivserfarenhet kan bara de unga få genom att arbeta och kan vi vara till hjälp så vill vi det.

Inga avgifter i våra dagliga verksamheter
Alla skall kunna vara med i de verksamheter som vår församling bedriver. Vi vill ge alla möjlighet att medverka i våra dagliga aktiviteter och sammanhang, utan att man skall känna oro för om man har råd eller inte. Det skall räcka med den kyrkoavgift som församlingsmedlemmarna redan betalar.

En samlande punkt om kriser uppkommer
Svenska kyrkan spelar ofta en viktig roll när kriser uppkommer i vårt samhälle och vi vill att vår församling skall stå beredda med övriga inom civilsamhället om det skulle hända något i vår närhet. Vi vill att vi är tydliga med att man kan vända sig till oss vid mindre och större kriser i våra församlingsbors liv.

Kvismaredagen förenar kyrkan med konst och kultur
Vi vill vidareutveckla konst- och kulturinslagen i alla våra kyrkor och församlingshem. Ett tillfälle att göra det är ett årligt återkommande inslag som vi kan kalla ”Kvismaredagen” som genomförs en eller flera gånger per år och kyrka. Där träffas vi för varjehanda aktiviteter för såväl stora som små. Temat kan variera från gång till annan och framförallt lokala konst- och kulturinslag är speciellt välkommet denna dag.

Värna vår skapelse
Hotet mot vårt klimat måste vi alla vara med och motverka. Vi tänker oss att, där det är möjligt, använda klimatsmarta lösningar. Solenergi, sopsortering och LED-belysning är bara några enkla sätt att försöka ”dra vårt strå till stacken”. Församlingen bör också bli miljödiplomerade, det ser vi som ett självklart mål. Både i stort och smått skall vi göra vad vi kan för att värna vår skapelse. Detta är ett pågående arbete som måste fortgå löpande.

Arbetsmiljö och personalpolitik
Vår personal är navet i vår verksamhet som vi bedriver. Det är viktigt att personalens arbetsmiljö är god och att det finns en plan för hur personalpolitiken utformas. Vi vill att personalen har en bra arbetsmiljö och ges möjligheter till kompetensutveckling. Omotiverade löneskillnader får inte förekomma.

Serviceboende i Gällersta och Norrbyås?
Vi har uppfattat att det eventuellt finns behov av något slags boende för den äldre generationen i Gällersta och Norrbyås. I dag finns inte något sådant boende, utan man är hänvisad till exempel till Örebro. Många äldre vill bo kvar i sitt närområde när villan är såld. Vi vill undersöka intresset för etableringen av ett serviceboende i Gällersta och/eller i Norrbyås. Visar det sig att intresse finns, kan vi försöka påverka att ett sådant serviceboende kommer till stånd i någon form.

Delaktighet vid förändringar inom Svenska kyrkan
Inför att kyrkan centralt beslutar om olika slags förändringar vill vi vara delaktiga i det som är möjligt. Till exempel sker nu en revidering av psalmbokens innehåll. När sådana förändringar sker är det viktigt med delaktighet från alla delar av landet och där vill vi från Kvismare församling vara med och göra våra inspel och kunna påverka.

Kvinnliga präster
För oss handlar prästerskapet om att lämpliga personer är präster, oavsett kön. Kvinnoprästmotstånd hör inte hemma i ett modernt samhälle och vi vill motverka all slags diskriminering om det så handlar om kön, sexuell läggning eller något annat. Vi vill verka för att stärka kvinnliga prästers ställning inom Svenska kyrkan.

Tillåt vigsel av samkönade par
Vi vill värna alla människors lika värde och ser det därför som en självklarhet att det i vår församling ska vara möjligt att vigas även som samkönat par. Det är en självklarhet för oss att alla, oavsett exempelvis bakgrund, sexuell läggning, etnicitet, ålder eller kön, ska behandlas lika i vår församlingsverksamhet och att kyrkan alltid står upp mot rasism och religionsförtryck.

Barnkonventionen och barnkonsekvensanalyser
Vi ser att barnkonventionen har en självklar plats i svenska kyrkan och vår församling. Vi vill att barnen tänks in och där det är möjligt också själva får komma till tals inför beslut som berör dem. Vi vill att vi gör barnkonsekvensanalyser inför större beslut i vår församling för att säkerställa att barnperspektivet tas tillvara och kommer fram. Inom våra verksamheter som riktar sig till barn och föräldrar bör vi sträva efter att synliggöra och medvetandegöra barns rättigheter.