NYHET

Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

John Johansson, kommunstyrelsens ordförande

Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet tar ett gemensamt ansvar för framtidens Örebro i budgeten för 2024.

Örebro kommun fortsätter att växa och utvecklas. Nya människor vill flytta hit, företag vill växa och etablera sig här och kvaliteten i vår välfärd är fortsatt hög. Samtidigt har den här kommunledningen bildats för att hantera de utmaningar och svåra tider som vi står inför och med den här budgeten tar vi nya steg på den vägen. Övergripande strategi och budget för år 2024 är den här politiska majoritetens andra budget. Den förra budgeten arbetades fram under hösten efter att våra tre partier förhandlat fram en gemensam plattform efter valet 2022. Det vi enades om var vår vilja att ta ansvar för Örebro kommun.

-          År 2024 är det mest utmanande året på mycket länge. Hög inflation, ökade pensionskostnader och stigande räntekostnader gör det tufft att få pengarna att räcka till. Inför det tuffa året som nu kommer har vi enats kring att något skruva ned resultatmålet samt att jobba på ett delvis nytt sätt med effektiviseringarna. Istället för att lägga ut samtliga effektiviseringar generellt kommer kommundirektörens ledningsgrupp få återkomma med förslag som hämtar hem cirka hälften av det totala effektiviseringsuppdraget. Det är ett klokt sätt att agera under en tuff tid, säger John Johansson, kommunstyrelsens ordförande (S).

Örebro kommun ska vara en trygg plats att leva, verka och bo på genom hela livet. Vi ska ha en trygg välfärd som finns där när vi behöver den. I Örebro verkar vi för ett jämställt och jämlikt samhälle där alla ska känna sig trygga i hemmet, bostadsområdet, på landsbygden och i staden. Just nu råder det tuffa tider med hög inflation, en orolig omvärld och med en lågkonjunktur. Vi tar ansvar för budgeten och vill fortsätta att utveckla det trygghetsskapande arbetet, bland annat med ett Narkotikateam.

Kommunens förskolor och skolor ska ge varje barn och elev förutsättningar att lyckas. Alla har rätt till en bra start i livet, det ger trygghet och skapar framtidstro. Elever har olika behov och förutsättningar vilket alla skolor ska ha möjlighet att möta och arbeta med. Örebro kommun måste också ta ansvar i klimatfrågan och arbeta med prioriterade åtgärder för att minska klimatbelastningen. Kommunkoncernen ska bli självförsörjande på klimatsmart el samtidigt som ett aktivt arbete ska ske med fokus på hållbar energianvändning.

Inom skolområdet finns det nya demografiska utmaningar. Vi ser att barnkullarna blir mindre och därför behöver vi jobba för att skapa en mer effektiv organisation. Skolan ska vara jämlik oavsett om du bor i staden eller på landsbygden. Det är även viktigt att möta elevernas behov trots att elevantalet sjunker.

Läs budgeten för 2024 här