Reglemente

En bild på flera utropstecken

Reglemente för Örebro Arbetarekommun antaget på Örebro Arbetarekommuns årsmöte 5 mars 2022.

 

Komplement till Stadgar för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti Länk till annan webbplats. beslutade av partikongressen 2021

1 Representantskap

Moment 1
Arbetarekommunens högsta beslutande organ är representantskapet som väljs på ett år.

Moment 2
Som ombud kan väljas envar medlem i till arbetarekommunen ansluten organisation. Ett ombud får ej representera mer än en organisation.

Moment 3
Lokal facklig organisation erhåller vid organisationsanslutning, om man har minst en partimedlem boende inom arbetarekommunens verksamhetsområde, ett grundombud i representantskapet. Därefter erhålles ombud utifrån hur många medlemmar som enskilt ansluter sig. Grundombudet skall var enskilt ansluten.

Moment 4
Till arbetarekommunen ansluten organisation utser två grundombud och två ersättare till representantskapet. Därefter utses ombud efter antal medlemmar med ytterligare:
– 1 ombud upp till 75 medlemmar
– 2 ombud upp till 150 medlemmar
– 3 ombud upp till 500 medlemmar
– 4 ombud upp till 1000 medlemmar
Därefter erhålles 1 ombud för varje påbörjat 1000-tal medlemmar. Lika antal ersättare utses. Ordinarie ombud, som är förhindrad att delta i representantskapet, ansvarar för att ersättare inkallas.

Moment 5
Det antal ombud varje ansluten organisation har att utse avgörs av hur många betalande medlemmar varje organisation har den sista december året innan.

Moment 6
Arbetarekommunens styrelseledamöter och revisorer har yttrande-, förslags- och rösträtt vid representantskapets möten. Vid beslut om styrelsens ansvarsfrihet har styrelsen ej rösträtt.

Moment 7
Medlem, i till arbetarekommunen ansluten organisation, har rätt att närvara vid representantskapets möten och har yttrande- och förslagsrätt.

Moment 8
Uppgift om vilka ombud som valts av anslutna organisationer skall vara arbetarekommunens styrelse tillhanda senast före februari månads utgång.

Moment 9
Det nyvalda representantskapet träder i funktion omedelbart efter representantskapets årsmöte.

Moment 10
Ordförande i representantskapet är arbetarekommunens ordförande.

2 Arbetarekommunens möten

Moment 1
Representantskapet sammanträder minst 3 gånger årligen. Mellan representantskapen kallas ordförande i anslutna organisationer till ordförandekonferenser där information om politiska och organisatoriska frågor lämnas.

Moment 2
Extra representantskapsmöte hålles när styrelsen så beslutar eller om minst 50 av representantskapets ledamöter så begär.

Moment 3
Allmänt kommunmöte kan hållas för behandling av större politiska frågor eller när så befinnes lämpligt. Styrelsen kallar till allmänt kommunmöte när så erfordras eller när minst 1/3 av arbetarekommunens medlemmar och/eller 50 av representantskapets ledamöter så begär.

Moment 4
Kallelse till representantskapsmöte ska ske senast två veckor före mötet. Extra representantskapsmöte kan kallas en vecka före mötet. Ärendelista skall medfölja kallelse.

Moment 5
Medlem som, av arbetarekommunen nominerats för förtroendeuppdrag, är skyldig att vid representantskapets möten besvara frågor från medlemmarna. Frågorna inlämnas senast i samband med registrering av ombud innan representantskapets öppnande. Frågor kan följas av diskussion med två inlägg om vardera två minuter för frågeställare och svarande.

Moment 6
Motion kan väckas till vart och ett av representantskapets möten av grundorganisation och medlem. Motionen skall inlämnas inom tid som fastställs i arbetarekommunens årliga mötesplan, normalt cirka tre veckor före representantskapets möte. Organisationsansluten facklig organisation, med individuellt anslutna medlemmar i arbetarekommunen, har motionsrätt. I diskussion om motioner har samtliga medlemmar yttranderätt.

3 Arbetarekommunens styrelse

Moment 1
Arbetarekommunens styrelse skall bestå av 11 ledamöter. För dessa utses 5 ersättare. Styrelsen väljs för en tid av 2 år och ersättare 1 år. Av styrelsens ledamöter väljs ordförande och kassör särskilt. Studieorganisatör och facklig ledare ska utses i arbetarekommunen och ska ingå i styrelsen. Ena året väljs det mindre antalet ledamöter och det andra året de övriga.

Moment 2
Inom styrelsen kan verkställande utskott utses eller om årsmötet så beslutar kan verkställande utskottet väljas separat.

Moment 3
Vi förfall för ordinarie ledamot inträder ersättare som ordinarie i den ordning de blivit valda.

4 Årsmöte

Moment 1
Representantskapets årsmöte hålls före mars månads utgång.

Moment 2
Vid årsmötet ska, förutom övriga ärenden, följande behandlas:
1 Styrelsens och revisorernas berättelse för föregående år.
2 Rapport från kommunfullmäktigegruppen
3 Rapport från kyrkofullmäktigegruppen
4 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5 Val av styrelse och ersättare
6 Val av verkställande utskott
7 Val av revisorer och ersättare
8 Val av valberedning för nästkommande år
9 Val av ombud till partidistriktets förtroenderåd
10 Riktlinjer för kommande verksamhet
11 Budget

Moment 3
Vid beslut om ansvarsfrihet har styrelsens ledamöter inte rösträtt.

Moment 4
Förslag på kandidater för val på årsmötet sänds till valberedningen inom den tid som fastställs av arbetarekommunens styrelse. Efter nomineringstidens utgång äger endast valberedningen rätt att föreslå kandidater.

Moment 5
Arbetarekommunens verksamhetsberättelse och motioner jämte styrelsens utlåtande ska senast 14 dagar före årsmötet sändas till ombuden samt anslutna organisationer.

5 Revision

Moment 1
Tre revisorer och tre ersättare väljs årligen av årsmötet. Ersättarna inkallas vi förfall för ordinarie revisor i den ordning de blivet valda.

Moment 2
Till arbetarekommuns årsmöte avger revisorerna utlåtande över räkenskaperna och styrelsens verksamhet under föregående år samt tillstyrker eller avstyrker ansvarsfrihet för styrelsen.