Trygghet

Hela Örebro ska bli tryggare för alla.

Vårt vallöfte

Otryggheten ska stoppas. Den öppna droghandeln och brottsligheten måste bort från vår gator och torg. Bra skolgång, fler vuxna i ungdomarnas vardag och ett nära samarbete med polisen är vägen framåt.

Fler vuxna som skapar trygghet och sätter gränser i ungdomars vardag.

 • En ny fritidsgård i centrala Örebro.
 • Tillsammans med föreningslivet vill vi få fler aktiva seniorer att engagera sig i barn och ungas fritid.
 • För barn och unga i riskzoner vill vi pröva en ny verksamhet med behovsprövade assistenter som kan stötta barn och deras familjer även på fritiden och i hemmet.

Örebro kommun ska ta krafttag mot kriminalitet och drogförsäljning på våra gator och torg.

 • Vi vidareutvecklar samverkan med polis och andra myndigheter för att motverka kriminalitet och drogförsäljning, till exempel genom kameraövervakning på utvalda platser.
 • Vi stärker socialtjänstens arbete bland annat genom tidigare insatser för den som missbrukar.
 • Lokalt avhopparprogram för att stötta den som vill bryta med kriminalitet.

Vår kommun ska vara till för alla. Hela Örebro ska vara tryggt och attraktivt.

 • Alla ska känna sig trygga på våra gator och torg, alla tider på dygnet. Där för vill vi satsa på fler väktare i centrum och på utsatta platser.
 • Alla ska kunna röra sig tryggt i det offentliga rummet, det är en rättvisefråga. Vi utvecklar en gångstråksplan samt investerar i förbättrad belysning.
 • När det går bra för Örebro ska hela kommunen få del av det. Vi ska rusta minst ett stadsdelscentrum per år under mandatperioden och arbetet med centrumvärdar ska vidareutvecklas

Örebros skolor och förskolor ska vara trygga för alla elever och personal.

 • Vi tar initiativ för en trygghetsstrategi på Örebro kommuns skolor och förskolor.
 • Vi inför trygghetsvärdar för att öka tryggheten för elever och personal i skolan.
 • Vi fortsätter investera i barnens fysiska miljö genom att rusta skolgårdar, toaletter och duschutrymmen.