Jobb

Genom ett starkt näringsliv och fler som jobbar kan vi utveckla välfärden.

Jobb

Vårt vallöfte

När Örebro växer så skapas tusentals nya jobb och arbetslösheten minskar, det är förutsättningen för fortsatta investeringar i välfärden. Örebro ska fortsätta ligga i framkant i utvecklingen och bygga bostäder som fler har råd att bo i.

Alla som kan jobba ska jobba

 • När vi investerar i välfärden skapar vi samtidigt nya jobb. Genom att renovera och bygga nya skolor, förskolor, äldreboenden och annan välfärd skapas 5 000 nya jobb i Örebro.
 • I samband med upphandlingar ska kommunen och de kommunala bolagen ställa sociala krav för att möjliggöra utbildning, praktik eller anställning åt personer som står utanför arbetsmarknaden.
 • Vi vill genom en jobbsluss skapa en sammanhållen kedja av stöd för de som står utanför arbetsmarknaden och samla de insatser som görs inom kommunen för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Platser motsvarade insatser för 800 personer/dag ska skapas.
 • Vuxenutbildningen ska riktas mot de yrken där bristen på personal är som störst och vara kopplad till de behov företag och offentlig sektor har. Även SFI ska genomföras i nära samverkan med näringslivet.

Ett växande näringsliv bygger Örebro starkt

 • Det ska alltid finnas byggklar mark så att företag som vill etablera eller utöka sin verksamhet i Örebro snabbt kan erbjudas det.
 • Det ska vara enkelt att vara företagare i Örebro. När kommunen möter företag ska arbetet präglas av transparens, långsiktighet samt ordning och reda. Nöjd-kund index ska fortsätta ligga på en hög nivå.
 • Kommunen ska ta en aktiv roll i att stödja befintliga företag och underlätta för nya att starta. (Genom Alfred Nobel Science Park, Exportcentrum och andra innovationsstöd vill vi skapa goda förutsättningar att driva och utveckla företag i Örebro kommun.)
 • Ett brett parlamentariskt arbete för att se över kommunens upphandlingsprocess ska genomföras under nästa mandatperiod. (Krav på kollektivavtalsliknande villkor, klimathänsyn, social hållbarhet och möjligheten för lokala företag att delta i upphandling bör vara centrala i ett sådant arbete. )

Bra bostäder i livets alla skeden skapar förutsättningar för tillväxt och livskvalitet

 • Människor ska kunna bo bra i Örebro då behöver det byggas nya bostäder i takt med att vi blir fler – därför lovar vi att det ska byggas minst 4000 bostäder under nästa mandatperiod.
 • Vi behöver bostäder som fler har råd att bo i, när Örebro kommun säljer mark ska en större andel gå till företag som bygger billigare bostäder.
 • När kommunala bostadsbolaget ÖBO bygger nytt ska minst hälften byggas med hyresrabattprincipen och ÖBO ska prova nya sätt att arbeta för att få ner hyran när befintliga bostäder rustas.
 • Det finns många fastighetsägare i Örebro. För att göra det lättare att hitta en bostad vill vi ta initiativ till en gemensam bostadsförmedling. I bostadsförmedlingen ska det också finnas en studentportal.

Örebro kommun ska gå före i klimatomställningen

 • 2020 ska Örebro kommun vara självförsörjande på förnybar energi, genom utbyggnad av vindkraft har vi nästan nått målet. Vi ska fortsätta minska energianvändningen och fortsätta bygga förnyelsebar energi.
 • Vatten är vårt viktigaste livsmedel och klimatförändringar är ett allt starkare hot mot vår vattenförsörjning. Vi tar ansvar för en långsiktig vattenförsörjning genom Vätternvatten-projektet och genom ett större skydd av vattnet runt Svartån.
 • Vi ska öka beredskapen för de klimatförändringar som vi har framför oss. Bland annat genom att bygga en till brandstation samt minska risken för översvämningar.