Skola

Kunskaperna i Örebros skolor ska öka med fler lärare och Sveriges bästa skollokaler.

Skola

Vårt vallöfte

Örebros skollokaler ska hålla högsta klass senast 2025 och arbetet med att avlasta rektorer, lärare och förskollärare ska fortsätta. Örebro ska erbjuda en likvärdig utbildning i framkant – lärare som arbetar för ökad kunskap och studiero går före skattesänkningar.

Fler elever ska nå målen i skolan och Örebro ska erbjuda en likvärdig utbildning i framkant.

 • Vi satsar 115 miljoner kronor under 2019-2022 på sammanhållen skolutveckling baserat på forskning och beprövad erfarenhet för att höja elevernas resultat i skolan.
 • Vi kommer att fortsätta att arbeta aktivt för att bryta skolsegregationen i Örebro kommun bland annat genom att skapa förutsättningar för mer blandade elevgrupper på våra skolor.
 • Vi startar en AI-inriktning (Artificiell Intelligens)-på en av våra gymnasieskolor. Örebro ska vara ledande i utveckling av den senaste tekniken och dess användning.
 • Brickebackens skola får nya lokaler och blir en övningsskola med direktkoppling till Universitetets lärarutbildning.
  Vi satsar på en ”Komtek”-grundskola, där fokus ligger på teknik, programmering och naturvetenskap.

Minska den psykiska ohälsan och öka tryggheten i skolan för trygga barn och elever som mår bra lär sig mer.

 • Vi satsar på elevhälsan för att förebygga psykisk ohälsa bland våra unga tex genom fler skolsköterskor. Vi ska stärka samverkan med region Örebro för att bli ännu bättre på att stötta barn och unga som mår dåligt.
 • Att barn och unga rör på sig är ett skydd mot psykisk ohälsa, därför ökar vi möjligheten till fysisk aktivitet under skoldagen.
 • Fler skolor ska HBTQ-diplomeras under mandatperioden.
 • Vi kräver nolltolerans mot sexuella trakasserier på våra skolor.
  • Temadagar på grund- och gymnasieskolor med #metoo som utgångspunkt
  • Översyn av skolornas sex- och samlevnadsundervisning, där fokus ska ligga på samtycke och respekt för andras fysiska gränser
  • Vi inför en ”Visselblåsarfunktion” mot sexuella trakasserier

Fortsätta att rusta och renovera samt bygga ut förskolan och skolan.

 • Vi satsar på personalens och elevers arbetsmiljö, senast 2025 ska Örebros skolor ha de bäst anpassade lokalerna i Sverige. Vi fortsätter att renovera befintliga skolor och att bygga nya skolor. Det behövs nybyggnation för att hålla nere barn- och elevgruppernas storlek.
 • I Örebro lever vi upp till platsgarantin det vill vi fortsätta göra, därför bygger vi ut förskolan med ytterligare minst 100 förskoleavdelningar fram till 2022.
 • Utemiljön är en del av den pedagogiska miljön. Gårdarna på förskolor och skolor ska vara gröna och erbjuda stimulans vad gäller både pedagogik, lek och fysisk aktivitet.

Anställa fler vuxna inom förskolan och skolan och förbättra villkoren för personalen.

 • Lärare måste få förutsättningar att vara lärare. Därför vill vi anställa fler lärarassistenter, mentorer och administratörer i skolan.
 • Alla skolor ska ha biträdande rektorer för att ge rektorerna möjlighet att kunna vara de pedagogiska ledare de ska vara.
 • Vi ska ha välutbildad personal särskilt där behoven är som störst, därför satsar vi extra på personalen på förskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden.
 • Fritidspedagoger ska få tid och möjlighet att planera rastaktiviteter och en kvalitativ fritidshemsverksamhet.
 • Det behövs en mer professionaliserad Studie- och yrkesvägledarorganisation för att hjälpa elever bättre med sina framtidsval och för att förhindra felval, som kan leda till hög frånvaro eller avhopp från gymnasieskolan.