NYHET

Näringslivsprogrammet pekar ut riktningen

Vi vill främja både en hållbar samhällsutveckling och skapandet av arbetstillfällen. Med det reviderade Näringslivsprogrammet vill vi sätta riktningen och den önskvärda utvecklingen för alla delar av kommunkoncernen vad gäller näringslivets förutsättningar för fortsatt tillväxt och hållbar utveckling.

Bild på stora hotellet i Örebro. Bild från Unsplash.com.

Det reviderade näringslivsprogrammet har tagits fram i samverkan mellan Örebro kommun och näringslivet. Revideringen har letts av en parlamentariskt representativ arbetsgrupp där samtliga partier i kommunfullmäktige har blivit inbjudna att delta i arbetsgruppen.

- Genom samverkan mellan Örebro kommun och näringslivet främjas både en hållbar samhällsutveckling och skapandet av arbetstillfällen som i förlängningen ger bättre möjligheter för kommunen att leverera en god verksamhet och service till medborgarna, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsprogrammet sträcker sig till och med år 2030. Örebro kommuns program tillsammans med den årliga budgeten utgör grunden för styrningen av Örebro kommun avseende såväl ekonomi som verksamhet. Programmet är långsiktigt och övergripande. Fokusområden samt målen som fastställs i programmet ska synliggöras i kommunkoncernen, vilket är kommunstyrelsens ansvar.

Berörda styrelser, nämnder och förvaltningar ansvarar för att ta fram långsiktiga handlingsplaner för att möta programmets fokusområden och mål. Dessa ska konkretiseras inom ramen för budget och verksamhetsplan.

Goda förutsättningar möjliggör för företag att startas, drivas, utvecklas och etableras i Örebro kommun. Det i sin tur bidrar till en hållbar samhällsgemenskap när fler jobb kan skapas genom samspelet mellan kommunen, kommunens bolag och näringslivet.

Berörda styrelser, nämnder och bolag ansvarar för uppföljning av den egna verksamheten i relation till näringslivsprogrammet, samt återrapporterar detta genom årsprocessen.