NYHET

Gemensamt ansvar för framtidens Örebro

Örebro kommun står inför en spännande och avgörande period, där majoritetens budget för 2025 markerar en tydlig prioritering av både utbildning och trygghet. Det kan vi göra utan att göra avkall på det som gör Örebro till en av Sveriges mest attraktiva tillväxtkommuner för både invånare, turister och ett växande och utvecklande näringsliv.

Kommunstyrelsens ordförande John Johansson, Örebro kommun, Socialdemokraterna

Prognosen för befolkningsökning är fortsatt positiv, företag vill växa och etablera sig här och vår välfärd håller fortsatt hög kvalitet. I en allt oroligare omvärld behöver kommunen öka vår förmåga och beredskap i händelse av en större kris – oavsett om den är relaterad till klimatförändringarna eller ett yttre angrepp.

- Det är positivt att se att det ekonomiska läget håller på att vända. Samtidigt är kostnadsutvecklingen för kommunen högre än ökningen av skatteintäkter och varje nämnd och hela kommunkoncernen måste fokusera på att långsiktigt skapa en hållbar ekonomi. Med denna budget kan vi dock undanta nämnderna från generella effektiviseringar samt tack vare god ekonomisk hushållning stärka förskola, skola och socialtjänst, säger John Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Örebro strävar efter ett samhälle där alla invånare känner sig trygga i hemmet, bostadsområdet, på landsbygden och i staden. För att stärka upp det förebyggande arbetet har kommunledningen valt att öka budgetramen för socialtjänsten. Det skapar förutsättningar för att stärka socialtjänstens förebyggande uppdrag.

I denna budget har majoriteten prioriterat barnens och familjernas framtid genom att öka ramen för skola och förskola i relation till det kraftigt sjunkande antalet barn. De kommande åren prognosticeras antalet barn i förskola och grundskola sjunka rejält, men vi prioriterar resurserna så att ramen ökar i förhållande till barnantalet. Detta innebär inte bara mer resurser ut till förskolorna och skolorna utan också en starkare grund för våra barns lärande och utveckling.

Trots ett minskande barn- och elevantal skjuter vi till pengar så att ramen ökar. Tack vare det kan vi säkerställa att allt fler barn och elever får den uppmärksamhet och det stöd de behöver för att lära och utvecklas. Det bidrar till en stabil och hoppfull framtid.

Läs Örebro kommun budget för 2025 här. Pdf, 7.1 MB.