NYHET

Två nya programinriktningar på Örebros gymnasieskolor

Två nya programinriktningar startar på två av Örebros gymnasieskolor från och med hösten 2025. På Virginska gymnasiet startas inriktningen Juridik på Ekonomiprogrammet och på Karolinska gymnasiet startas inriktningen Naturvetenskap och samhälle på Naturvetenskapsprogrammet. Idag erbjuds endast inriktning Ekonomi vid Virginska gymnasiet och endast inriktning Naturvetenskap vid Karolinska gymnasiet, medan Rudbecksgymnasiet erbjuder bägge inriktningarna på båda programmen.

Exempelbild

Söktrycket till våra kommunala gymnasieskolor förväntas öka under de närmsta åren. Även de senaste ansökningsomgångarna har det varit många som valt dessa program och antalet platser har utökas. Det innebär att det nu finns underlag för att starta två inriktningar även på Virginska och Karolinska.

Intresse och önskemål från eleverna om att kunna välja dessa inriktningar finns redan idag på skolorna. Som bakgrund till det är bedömningen att programmens attraktionskraft ökas ytterligare. Eftersom eleverna gör valet inför årskurs 2 har skolan förutsättningar att ge en bra studie- och yrkesvägledning innan, så att medvetna val kan göras. Fortfarande finns mycket goda möjligheter till vidare studier motsvarande programmen, till exempel olika utbildningar riktade mot juridik för Ekonomiprogrammets elever och olika utbildningar på högskoleingenjörsnivå för Naturvetenskapsprogrammets elever.

- Denna satsning innebär att elever får mer valmöjligheter. Dessa valmöjligheter breddar programmen och kommer förhoppningsvis leda till högre måluppfyllelse för eleverna, säger Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Satsningen bedöms som kostnadsneutral. Behöriga lärare för de nya kurserna finns redan i respektive verksamhet och uppskattningen är att elevunderlaget räcker till undervisning i fullstora grupper. Den 17 juni tas beslut om att starta upp de två nya programinriktningarna på nämnden.