NYHET

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden och Örebro universitet ingår samarbete

Under våren 2024 har Örebro universitet rättat en professur i socialt arbete. Tjänsten har tilldelats en person med bred kompetens inom nämndens verksamhetsområden, vilka är utbildning, arbetsmarknad och försörjning.

Örebro universitet

Professorn är väl känd bland förvaltningens medarbetare genom både forskningsresultat och föreläsningar, och dessutom är involverad i utformningen av socionomutbildningen. Professorn har även deltagit och föreläst för förvaltningens chefer inom Försörjning, Arbetsmarknad och Vuxenutbildning under våren.

Just nu pågår det ett stort verksamhetsutvecklingsarbete gällande arbetsmarknadsinsatser, Introduktionsprogrammen och SFI. I och med att universitetet är med i arbetet kan vi säkerställa att resultaten kan mätas på ett bra sätt.

Nämnden har gett förvaltningen tre långsiktiga utvecklingsområden; att utveckla introduktionsprogrammen (IM), att utveckla svenska för invandrare (SFI) och att erbjuda alternativa insatser för de elever som har svårt att tillgodogöra sig SFI, samt att ställa om de kommunala arbetsmarknadsinsatserna. Det är dessa områden som universitetet ska hjälpa Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden med, då det inte finns några standartal eller metoder för att utvärdera den banbrytande verksamhetsutvecklingen. Det innebär att vetenskapliga vägar att verifiera verksamheternas resultat är nödvändigt.

- Det känns bra att kunna samarbeta med Örebro universitet för att tillsammans hitta vägar att bryta segregation och att vi landar rätt i vårt utvecklingsarbete, säger Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Dialog har förts med Örebro universitet under våren och det finns ett stort intresse från Örebro universitet att vara delaktiga i utvecklingsarbetet. Ett samarbetsavtal ska tecknas, vilket innebär att en del av professurens lön bekostas av nämnden och nämnden får då förfoga över motsvarande tid.