NYHET

Vi bör fråga oss varför otryggheten uppstår

En park med träd och människor som både cyklar, går och har picknick.

Lea Strandberg (Mp) och Stina Ståhl (Mp) skriver att stadsplaneringen måste ha ett starkare genusperspektiv. Det framstår som att Örebro är en otrygg plats för kvinnor och att den tidigare översiktsplanen inte tar hänsyn till genusperspektiv.

Självklart ska kvinnor och alla andra Örebroare känna sig trygga i parkerna och på våra gator och torg. Detta är och förblir en viktig del av kommunens översiktsplan och något vi ständigt jobbar med. Men beror otryggheten på stadsplanering? Beror otryggheten på lummiga och gröna parker?

Svaret kan inte bara besvaras med ett ja utan frågan är betydligt större. Vi bör ställa oss frågan varför denna otrygghet uppstår från första början för att komma till rätta med otryggheten.

Delar av det svaret är exempelvis minskad kriminalitet och utanförskap. Att öppen droghandel och dagliga cykelstölder åtgärdas. Ett större fokus på våld i nära relationer och mellan olika grupperingar samt en förbättrad integration med större genusperspektiv.

För att lyckas med tryggheten i det gemensamma rummet behöver vi även lyckas med samhällsutveckling i vidare bemärkelse. Frågorna är många och behöver besvaras för att öka tryggheten. Miljöpartiet får gärna förtydliga hur deras lösningar ser ut.

Genom stadsplanering jobbar vi stenhårt med att få belysning där det är mörkt samtidigt som fler trygghetskameror kommer upp.

Vi jobbar med säkra lösningar för alla trafikslag för att minimera olyckor och skapa trygga områden där vi kan bo och arbeta. Vi planerar våra parker så att förutsättningar skapas för trygg lek och rekreation i gröna miljöer. Vi röjer buskar där det upplevs otryggt och vi sanerar klotter. Detta är självklara mål för oss och våra stadsplanerare. Till hösten kommer dessutom Narkotikateamet lanseras som fokuserar på att minska narkotikan och kriminaliteten vilket kommer öka tryggheten.

Detta är konkreta åtgärder som skapar faktisk trygghet för Örebroarna, inte minst för kvinnorna, i stället för fler styrdokument. Man löser några men inte alla problem när det gäller otrygghet genom att bygga bort dem eftersom stadsplanerTpiing bara är en del av en mycket större fråga som vi tar på stort allvar.

Kemal Hoso (S)

kommunalråd Samhällsbyggnad

Johan Kumlin (M)

ordförande Tekniska förvaltningen