NYHET

Ett hållbart och växande Örebro

Örebro

För att skapa ett hållbart och växande Örebro är samhällsplanering och byggande av avgörande betydelse. Vi anser att det är viktigt att prioritera långsiktiga och hållbara lösningar som tar hänsyn till både miljömässiga och sociala aspekter. Genom att skapa en balans mellan tillväxt och bevarande av natur- och kulturmiljöer kan vi säkerställa att Örebro fortsätter att vara en attraktiv plats att bo, leva och verka i.

En snabbt växande kommun som Örebro står inför utmaningar när det gäller infrastruktur och byggande. Det är nödvändigt att utveckla fungerande processer för att möjliggöra en effektiv och hållbar byggtakt. Genom att göra smarta investeringar i infrastruktur kan vi skapa förutsättningar för en hållbar utveckling och förbättra tillgängligheten i hela kommunen. Det är också viktigt att se till att byggandet sker med hänsyn till människors behov och att det bidrar till en ökad sammanhållning och inkludering.

En central aspekt av samhällsplaneringen är att skapa bättre naturliga samband mellan olika delar av Örebro för att minska segregation och främja folkhälsa. Genom att planera för grönområden, parker och cykelvägar kan vi skapa attraktiva och hälsosamma boendemiljöer där människor kan trivas med en aktiv fritid. Det är viktigt att skapa trygga och säkra närmiljöer där barn och unga kan växa upp under goda förutsättningar. Genom att samarbeta med det kreativa och nytänkande civilsamhället kan vi skapa mötesplatser och aktiviteter som främjar en meningsfull fritid för människor i alla åldrar.

En annan viktig aspekt av samhällsplaneringen är att främja en hållbar och god rörlighet i hela kommunen. Örebro bör sträva efter att vara en attraktiv gång- och cykelstad med välutvecklad kollektivtrafik och en fungerande biltrafik. Genom att erbjuda ett bra och tillgängligt transportsystem kan vi minska behovet av bilåkande och främja hållbara alternativ. Det är också viktigt att skapa trygga och säkra trafikmiljöer där människor kan röra sig fritt och känna sig välkomna.

I arbetet med att skapa ett hållbart och växande Örebro är det av yttersta vikt att ta ansvar för klimatfrågan. Vi måste agera för att minska klimatbelastningen och arbeta för en hållbar energiförsörjning. Genom att prioritera åtgärder som främjar energieffektivisering, förnybar energi och klimatsmarta teknologier kan vi minska utsläppen och bidra till en bättre miljö. Det är också viktigt att säkerställa en god tillgång till klimatsmart el för att möjliggöra fortsatt tillväxt och utveckling i kommunen.

För att skapa en kommun för både dagens örebroare och framtidens generationer krävs ett helhetstänk och en aktiv samhällsplanering. Genom att prioritera hållbarhet, inkludering och trygghet kan vi skapa en attraktiv och livskraftig kommun där människor trivs och har goda möjligheter till utveckling. Vi är engagerade i att forma ett Örebro där vi tar ansvar för både människor och miljö, och där alla har möjlighet att delta och bidra till en hållbar framtid.

Kemal Hoso (S) kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsområdet och ordförande i markplanering- och exploateringsnämnden

Johan Kumlin (M) ordförande i teknik- och servicenämnden

Anders Olsson (C) ordförande i bygg- och miljönämnden