NYHET

Nästa steg i utvecklingen av Aspholmen

Kemal Hoso (S), kommunalråd med rotelansvar för samhällsbyggnad.

Aspholmen ska omvandlas för att bli en mer levande, attraktiv och tillgänglig stadsdel för fler örebroare. Här planeras för verksamheter, handel, bostäder, grönområden och skola. Ett första steg i utvecklingen är att tillgängliggöra Aspholmen mer, med cirkulationsplatser och ett grönstråk med nya promenadslingor.

Örebro stad växer, vilket innebär att delar av Aspholmen i framtiden kommer räknas som en del av Örebros innerstad. Det gör att det finns ett behov av utveckling av området och fokuset är att skapa en blandstad med möjlighet att bo, leva och verka i.

Aspholmen är idag ett område som många örebroare har en koppling till. Tillsammans med fastighetsägarna tas nu nästa steg i Aspholmens utveckling. Tanken med Aspholmen är inte att det ska vara ett område som endast är till för nya företagsetableringar, utan också fungera som en stadsdel med bostäder, skola, service och handel. Utveckling av Aspholmen är ett led i att göra Örebro till en attraktiv stad. Vi ser att det är ett långsiktigt arbete och att det öppnar upp möjligheter för kommande generationer.

– Vi vill skapa en kommun för både dagens örebroare och framtidens generation. Därför är det kul att vi nu tar första klivet i Aspholmens utveckling för att Örebro ska bli mer tillgängligt och attraktivt för både Örebroare och besökare, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Ny detaljplan för att göra Aspholmen mer tillgängligt

Ett av de första stegen i den planerade utvecklingen är den detaljplan som nu finns ute på samråd gällande två nya cirkulationsplatser. En cirkulationsplats planeras vid södra infartsleden för att förbättra kopplingen mellan Aspholmen och Örnsro och en cirkulationsplats vid Radiatorvägen och Södra vägen för att förbättra trafiksituationen där.

Cirkulationsplatserna möjliggör för nya färdvägar och kollektivtrafik samt bidrar till en säkrare och mer lättillgänglig väg till Aspholmen. Cirkulationsplatserna är även en grund för att nya bostäder ska kunna byggas i området.

Detaljplanen inrymmer även förslag på att omvandla befintliga industrijärnvägsspår till ett grönstråk med promenadvägar. Där planeras den gamla rälsen att tas bort och återanvändas som kantstöd för planteringar. Grönstråket ska utgöra en grund i Aspholmens framtida grönstruktur och är en viktig del i att göra området mer levande.

Ett långsiktigt arbete

I planprogrammet för Aspholmen finns förslag för utveckling av bostäder, cykelvägar, grönstråk, parker, mötesplatser, förskola, skola, handel och service. Utvecklingen av Aspholmen är ett långsiktigt arbete som kräver olika beslut och sker i etapper i samarbete med näringsliv och fastighetsägare i området. Då Aspholmen är ett prioriterat utvecklingsområde finns en projektgrupp på Örebro kommun som driver projektets olika delar framåt. Planeringen för strukturen och markanvändningen för området som helhet är satt till 2045.

Läs mer i planprogrammet för Aspholmen/Nasta här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..