Gå till innehåll

3 miljoner kronor till utveckling av insatser för utrikesfödda med svaga språkkunskaper

Marie Brorson, Socialdemokraterna Örebro kommun.

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden utvecklar nya arbetssätt för de elever som har svårast att tillgodogöra sig SFI-studier (svenska för invandrare), varav en stor del är kvinnor. Istället ska andra insatser erbjudas för att nå målet som är egen försörjning. I dagsläget har vi stor volym med elever inom vår SFI-verksamhet jämfört med jämförbara kommuner. Det här är elever som i hög utsträckning har svaga språkkunskaper.

Satsningen är ett led i att koppla SFI närmare arbetsmarknaden. På så vis går det att hitta nya former av språkundervisning som främjar individers möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden. Samtidigt vill nämnden renodla och utveckla den traditionella klassrumsundervisning som ökar progressionen för elevers språkutveckling samt förankring i det svenska samhället. Det finns flera sätt att arbeta med detta och bland annat kan man jobba genom yrkesspår, praktikplatser och språkutbildning på arbetsplatser.

Under 2024 påbörjar nämnden genomförandet av anpassade yrkesspår för att fler elever ska kombinera SFI med yrkesinfärgade studier. För de elever inom SFI som bedöms inte kunna slutföra studierna (främst elever inom studieväg 1) innebär detta att studierna inom SFI ersätts, och eleverna erbjuds kombinationer av individuellt utformade insatser med målet egen försörjning.

- Vi ser idag att många elever har stora utmaningar med att lära sig svenska och står långt ifrån arbetsmarknaden. När den traditionella SFI undervisningen inte kan svara upp till behoven fullt ut så måste vi tänka nytt. Därför satsar vi nu på att hitta nya former för språkinlärningen, så att de ska komma längre i språkutvecklingen och därmed få möjlighet att komma in på arbetsmarknaden Marie Brorson (S), vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Dessa kombinationer av insatser som ska utvecklas och implementeras successivt ska också kunna erbjudas till individer som finns inom nämndens andra verksamheter, har svaga resurser i svenska språket och saknar egen försörjning.

Detta är en långsiktig förändring där SFI anpassas för elevgruppen. För att kunna göra förändringen måste det skjutas till medel och i ett första skede får de 3 miljoner.