NYHET

Planer för framtiden - ny översiktsplan för Örebro kommun

Nu påbörjas arbetet med en ny översiktsplan som ska vägleda och styra mot en hållbar utveckling av kommunen. Den nya planen beräknas vara klar att antas under 2026.

 

Arbetet med ny översiktsplan påbörjas

För att möjliggöra fortsatt hållbar utveckling för Örebro kommun krävs en god planering för framtiden. En viktig del i den långsiktiga planeringen för en kommun är därför det lagstadgade arbetet med en översiktsplan. Den ger en inriktning för hur den fysiska miljön ska formas under lång tid framåt och ligger till grund för beslut om hur mark och vatten ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

 

  • Örebro är en växande kommun där våra möjligheter och utmaningar ständigt förändras, det blir ett gediget arbete vi i den parlamentariska gruppen har framför oss. Jag ser verkligen fram emot ett konstruktivt samarbete med värdefulla inspel från våra medborgare, näringslivet och det civila samhället. Tillsammans kommer vi att forma och stärka vår gemensamma framtid, säger Kemal Hoso (S), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

Enligt lag ska varje kommun senast två år efter ett ordinarie val anta en planeringsstrategi och bedöma om den gällande översiktsplanen är aktuell. I det arbetet har Örebro kommun konstaterat att Översiktsplanen behöver ändras för att fortsatt vara aktuell och svara upp mot kraven i plan- och bygglagen.

 

  • Ett så långsiktigt dokument som detta kräver en bred förankring över partigränserna eftersom det sträcker sig över flera mandatperioder. Det nya förslaget kommer även gå ut på remiss då vi uppmuntrar till delaktighet och att inkomma med synpunkter om planeringen för framtidens Örebro, säger Maria Haglund (M), vice ordförande i mark och exploateringsnämnden.

Den nya översiktsplanen kommer bland annat att fokusera på grunddragen i mark- och vattenanvändningen för hela kommunen. Den visar hur kommunen kan tillgodose behovet av bostäder och annan markanvändning samtidigt som jordbruksmark bevaras och behovet av ny energiproduktion beaktas. Den ska även redovisa strategier för hur klimatrelaterade risker som översvämning, ras, skred och erosion ska hanteras och hur kommunen avser att omhänderta nationella och regionala hållbarhetsmål. Det ska också redovisas hur kommunen förhåller sig till regionplanen för landsbygdsutveckling i stadsnära lägen.

 

  • Den översiktliga planeringen berör oss alla som medborgare i Örebro kommun då den påverkar hur vår vardag kommer att se ut i framtiden. Den beskriver var vi planerar för olika verksamheter och markanvändningar. Det är ett viktigt verktyg och påverkar många framtida beslut. Därför är det viktigt att den blir lätt att ta till sig och att du som medborgare har möjlighet att ta del i processen, säger Per Evenhamre (C), ledamot i mark och exploateringsnämnden.