NYHET

Användning av trygghetskameror på Örebros kommunala gymnasieskolor

Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att verka för att trygghetskameror etableras kring de kommunala gymnasieskolorna. Användningen av trygghetskameror (som Örebro kommun valt att kalla det) är idag betydligt mer utbrett nationellt än för 5–10 år sedan. Det gäller både tillståndspliktiga och icke tillståndspliktiga kameror.

Övervakningskamera, unsplash.com

Tillståndsprocessen har förenklats och det finns förslag om förändringar i närtid som ska underlätta detta ytterligare. Den stora majoriteten av allmänheten betraktar idag användningen av kameror som ett legitimt verktyg för att förebygga och utreda brott med syftet att skapa tryggare miljöer. Studier visar att det under rätt förutsättningar och i kombination med andra insatser kan vara verkningsfullt med kamerabevakning. Utöver det kan möjligheten till uppklarade av brott förbättras. Örebro kommun har några pågående pilotprojekt som ska utvärderas vidare för att bidra till underlag om hur kommunen kan använda trygghetskameror framgent på ett effektivt sätt.

Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga. Genom att arbeta förebyggande och sätta upp trygghetskameror, likadana som finns på Karolinska gymnasiet, kan vi förebygga att brott sker. Detta är nästa steg i trygghetsarbetet att få alla elever på gymnasieskolorna att känna sig trygga under skoltid.

Studier visar att det under rätt förutsättningar och i kombination med andra insatser kan vara verkningsfullt med trygghetskameror. Utöver det kan möjligheten till uppklarande av brott förbättras. Örebro kommun har några pågående pilotprojekt som ska utvärderas vidare för att bidra till underlag om hur kommunen kan använda kameror framgent på ett effektivt sätt.

- Trygghetskameror möjliggör att vi förhindrar att brott begås på eller omkring våra skolgårdar. En viktig del för att se till att de kommunala gymnasieskolorna är platser som präglas av trygghet, Marie Brorson (S), 1:e vice ordförande i Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Idag pågår ett arbete för att få till ett ramavtal inom kommunen för att kunna upphandla produkter och tjänster när det gäller trygghetskameror. Dessutom behöver befintliga riktlinjer uppdateras i enlighet med de relativt omfattande förändringar som skett inom inte minst tillståndsprocessen.