NYHET

Grundskolenämnden föreslår att återuppta renovering av Wallerska skolan

På Grundskolenämnden den 17 april föreslår majoriteten att återuppta den pausade renoveringen av Wallerska skolan F-6. Skolan är i behov av renovering för att lokalerna ska vara ändamålsenliga för skolverksamhet. Futurum fastigheter har tagit fram en förstudie och sedan genomfört en projektering som lett till förslag att skolans befintliga hus A rivs och en ny byggnad uppförs. Övriga byggnader ska genomgå ROT-renoveringar, vilket även omfattar storkök och matsal.

Jonas Håård, Socialdemokraterna Örebro

Wallerska skolan bedöms vara värdefull att bevara utifrån geografisk placering, vilket främjar att elever från olika områden och i närområdet får en grundskola i närhet till hemmet. Tomten där Wallerska skolan är placerad är värdefull på lång sikt i kommunen för kommunal service och skola. Ombyggnation och renoveringen av skolan föreslås därför att återupptas.

Hösten 2023 togs ett politiskt beslut att pausa renoveringen till förmån för en fördjupad översyn av området väster. Utredningen av området väster pågår under våren 2024. Innan pausen var intentionen att renoveringen skulle starta januari 2024 och vara klar för återflytt av elever och personal vårterminen 2026. När skolan i stället blir klar är just nu för tidigt att kunna svara på. Tidsplanen är fortfarande för osäker, men information till berörda kommer ske löpande.

- Det är bra att arbetet med att renovera Wallerska skolan nu kommer i gång. Den har en bra placering som gör att många barn från olika områden får nära till sin grundskola. Nu när arbetet påbörjas så blir det viktigt att vårdnadshavarna hålls uppdaterade under arbetets gång. Det skapar både en lugn och trygg skolgång för eleverna, säger Jonas Håård (S), ordförande i Grundskolenämnden.

14 klasser med cirka 300 elever och 35 lärare är sedan tillfälligt evakuerade till nya lokaler intill Mellringeskolan. Elever och lärare delar matsal och specialsalar med Mellringeskolan. Beslutet om ett pausande av ombyggnation och renovering skapade känslor och tankar hos vårdnadshavare, elever och lärare om varför renoveringen inte fortlöpte enligt tidigare beslut.