NYHET

Örebro kommun växlar upp i klimatarbetet

Idag har kommunstyrelsens hållbarhetsutskott beslutat om ny klimatstrategi för kommunen. Den nya klimatstrategin innebär att kommunen växlar upp och spetsar till styrningen på flera områden i syfte att nå klimatmålen. Nya arbetssätt införs för att få till den omställning som behövs och för att genomsyra hela organisationen i högre grad. För att nå klimatneutralitet så är ett viktigt budskap i den nya klimatstrategin att kolinlagring behövs i högre grad i syfte att binda in och lagra koldioxid.

Kemal Hoso, Socialdemokraterna Örebro

Örebro kommun har kommit långt i sitt arbete med att minska utsläppen, men det behövs flera insatser. Arbetet behöver växlas upp och därför införs nu ett klimatomställningsteam och dessutom förändras arbetssätten inom klimatarbetet för att få mer verkstad i hela organisationen.

Klimatstrategin ger en övergripande styrning och konkretisering av kommunens övergripande klimatmål som finns i programmet för hållbar utveckling. Örebro kommun har kommit långt med att minska utsläppen inom vissa fokusområden men behöver öka takten inom andra.

- Vi behöver en större omställning av samhället och det är ett komplext arbete vi har framför oss. Vi har arbetat aktivt med klimatfrågorna de senaste åren men våra utsläpp måste minska kraftigt för att säkerställa en hållbar framtid för alla, säger Kemal Hoso (S) vice ordförande kommunstyrelsens hållbarhetsutskott.

Flera insatser inom klimatarbetet har genomförts i kommunkoncernen de senaste åren och mycket goda exempel finns i de kommunala bolagen. Energianvändningen har minskat och förnybara drivmedel har ökat för att ge några exempel. Resultaten är goda, men för att nå kommunens ambitiösa mål behöver takten öka.

Ett fokusområde för Örebro kommunkoncern är el och energi som har stor klimatpåverkan, vilket gör att små åtgärder gör stor påverkan. Vi ser att konsumtion och förbrukning är parametrar som vi behöver jobba med.

Efter en omfattande process som innefattat framtagande av nulägesanalys och remissrunda så har den nya klimatstrategin idag beslutats av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och ska nu vidare till beslut i Kommunfullmäktige. Klimatstrategin kommer årligen att följas upp av kommunstyrelsens hållbarhetsutskott och uppföljningarna kommer också att presenteras för allmänheten.