NYHET

”Alla har rätt att utöva sin sport på sina villkor”

Parasportverksamheten och dövidrotten får pengar genom ett nytt bidrag som kom till genom bidragsöversynen som beslutades 2022. Det är ett bidrag som är avsett för att stödja idrottsföreningars verksamhet inom dessa områden.

Kvinna i rullstol som är i en idrottshall

Syftet med bidraget är att skapa förbättrade förutsättningar för föreningarna och undanröja eventuella hinder för målgruppen att delta i idrottsverksamhet. Behöriga att ansöka om bidraget är alla ideella föreningar som är medlemmar i ett specialidrottsförbund anslutet till Riksidrottsförbundet. Bidraget ansöks för att täcka de utökade kostnaderna relaterade till parasportverksamhet och dövidrott. Funktionsrätt, ett av Kultur- och fritidsnämndens hållbarhetskriterier, sätts i fokus inom detta bidrag.

Döva i Örebro kommun ska även behandlas som en nationell minoritet och prioriteras enligt Kultur- och fritidsförvaltningens hållbarhetskriterier.

- Vi är väldigt glada över att vi kunnat få till ett nytt bidrag för Parasportsverksamheten och dövidrotten i Örebro kommun, det är viktigt för att skapa förbättrade förutsättningar för verksamheterna, säger Madelene Spinord Semenets (S), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden.

Bidraget möjliggör inköp av specialutrustning, ökad närvaro av fler ledare, stöd till resor och sociala aktiviteter samt andra anpassningar i enlighet med målgruppens behov. Utan detta ekonomiska stöd står föreningarna inför betydande utmaningar vid genomförandet av aktiviteterna, vilket innebär en potentiell risk för att utesluta den specifika gruppen inom idrotten. Risken är särskilt stor eftersom anpassningar för målgruppen ofta medför höga kostnader som inte alltid kan täckas av föreningarnas andra intäkter. Om dessa aktiviteter inte kan genomföras finns en risk för att gruppen utesluts.

Det är ett glädjande besked att vi kan ge det här bidraget som är anpassat för målgruppens behov. Det är ett bidrag som bidrar till att alla kan idrotta på sina egna villkor och förutsättningar.

Det är viktigt att betona att föreningar inom parasport och dövidrott är berättigade att ansöka om övriga bidrag för investeringsbehov och den löpande verksamheten. Det aktuella bidraget syftar enbart till att ge extra stöd för de utökade kostnaderna för den anpassade verksamheten.