NYHET

Vi spetsar till arbetet mot hemlöshet

Örebro kommun ska vara en trygg och säker plats för alla. Genom lägesbilden och kartläggning kommer kommunens arbete mot hemlöshet säkra ett långsiktigt och metodiskt arbete, som ger förutsättningar för att ge trygga och jämställda insatser mot hemlöshet.

Bild på män som står och pratar. Bild från Pixabay.com

Under ungefär ett år så har Örebro kommuns hemlöshetsstrateg arbetat med att ta fram underlag för att Örebro kommun ska kunna jobba mer systematiskt och mer kopplat till den hemlöshetsstrategi som beslutades 2022.

Nu är en kartläggning och lägesbild klar och kommer att lyftas till Kommunstyrelsen. Örebro kommun har nu en metod för att kontinuerligt kunna mäta hur många örebroare som lever som hemlösa. En lägesbild är framtagen för att bättre kunna föra dialog med civilsamhällsaktörer och andra som redan idag arbetar mot målgruppen men också för att förbättra det interna arbetet inom kommunen. Nu får vi förslag på åtgärder att tas fram och planeras för i enlighet med strategin.

- Det känns jättebra att arbetet nu är gjort. Vi har sett framemot att få en egen kartläggning av antalet hemlösa i Örebro kommun och vi har velat ha en tydlig lägesbild som säger vad vi gör idag kopplat till gruppen hemlösa, både internt i kommunen men också när det gäller kommunala bolag och civilsamhälle. Nu ser vi vart vi behöver rikta fler insatser för att få mer “tryck” i arbetet, säger Jessica Ekerbring (S), kommunalråd.

Kommunens hemlöshetsstrateg har arbetat fram en kartläggning av Örebros hemlösa som ger en bild av situationen för personer i hemlöshet och akut hemlöshet, samt bakgrund till hemlösheten. Kartläggningen är en milstolpe i arbetet kring hemlöshet. Den skapar bättre förutsättningar för oss att vidta rätt förutsättningar för att hjälpa människor ur hemlöshet.

Lägesbilden beskriver hur kommunen arbetar idag för att motverka hemlöshet, och vilken roll som ÖBO och civilsamhället har i arbetet. Nulägesanalysen uttrycker också ett behov av en hållbar systematisk samverkan i arbetet framåt. Lägesbilden bekräftar att de åtgärder som genomförs är i linje med kommunens strategidokument mot hemlöshet, men har också identifierat områden där kommunen kan förstärka det arbete som redan görs.